כפתור סגירה

תנאי שימוש

פלטפורמת אתוסיה הינה פלטפורמה טכנולוגית המחברת בין נותני שירותים בתחום גיוס עובדים למעסיקים ומחפשי עבודה ומאפשרת תקשורת ויצירת התאמות אופטימליות בין הזדמנויות תעסוקתיות לבין אנשים מקצועיים, באמצעות אפליקציה ואתר (“הפלטפורמה“) , שפותחה ומתופעלת על ידי חברת אתוסיה בע”מ, חברה פרטית המאוגדת במדינת ישראל עם מספר ח.פ. 513093617 וכתובת רשומה ברחוב פנחס רוזן 72, תל-אביב (“אתוסיה” או “החברה” או “אנו“). הפלטפורמה מיועדת לשימוש על-ידי עובדי אתוסיה, חברות, לרבות חברות השמה, שבחרו להשתמש בה (“המגייסים“), וכן משתמשים פרטיים המבקשים לחפש משרות (“מבקשי המשרה“). תנאי השימוש המפורטים להלן (“תנאי השימוש“) מסדירים את אופן השימוש בפלטפורמה ובשירותים בה (“השירותים“). תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים לכל אדם המשתמש בפלטפורמה, נשים וגברים כאחד. המונח “אתה” או “משתמש/ים” בתנאי שימוש אלה, הוא כל משתמש בפלטפורמה לרבות: (1) מגייס; (2) עובד בדרגת מנהל ו/או נציג של המגייס (“מנהל“); (3) עובד של מגייס המשתמש בפלטפורמה ו/או בשירותים (“עובד“); (4) מבקש משרה ו/או (5) עובד אתוסיה.

אם הנך נרשם מטעם ו/או כנציג של מגייס, אתה מצהיר שהנך מורשה לאשר את תנאי השימוש ולהירשם לפלטפורמה ולשירותים מטעם המגייס. הנך אחראי לוודא כי תנאי השימוש עומדים בכל החוקים, התקנות והכללים הרלוונטיים שחלים עליך ו/או על המגייס, וזכות הגישה לפלטפורמה ו/או לשירותים נשללת במקרים בהם השימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים אסור מכל סיבה שהיא.

בעת הכניסה הראשונה לפלטפורמה, משתמש יאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות https://www.ethosia.co.il/legal  (“מדיניות הפרטיות“), אשר מסדירה את האיסוף, העיבוד וההעברה של מידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) על ידי החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון יהיה בתוקף מיום פרסום תנאי השימוש המעודכנים בפלטפורמה. המשך השימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים לאחר עדכון תנאי השימוש ייחשב כהסכמה לתנאים המעודכנים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

לכל שאלה או תלונה, אנא צרו קשר בכתובת רחוב פנחס רוזן 72 שיכון דן תל אביב ישראל.

 1. זכות שימוש בפלטפורמה ובשירותים

בכפוף להסכמתך ולעמידתך בתנאי השימוש ובכפוף למדיניות הפרטיות, החברה מעניקה למגייסים ולעובדים ולנציגים מטעמם ולמבקשי משרה, זכות שאינה בלעדית, אינה ייחודית ואינה ניתנת להעברה, ושניתנת לביטול, לעשות שימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים.

 1. שימוש בפלטפורמה
 • הפלטפורמה והשירותים משתנים ומתעדכנים לעיתים קרובות. בהתאם לכך, הנך מסכים כי לחברה שמורה הזכות, על סמך שיקול דעתה הבלעדי, עם או בלי הודעה מוקדמת, לשנות את הפלטפורמה ו/או השירותים מעת לעת.
 • השימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים והגישה אליהם בטלים ומבוטלים ככל ששימוש או גישה להם אסורים לפי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. על ידי השימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים, הנך מצהיר ומתחייב כי (א) כל מידע אשר נמסר בתהליך הרישום הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא; (ב) תשמור על דיוק ואמיתות מידע זה; (ג) ככל שרלוונטי, הנך בן שמונה עשרה (18) שנים לפחות והנך כשיר לערוך חוזה מחייב; (ד) השימוש שלך בפלטפורמה ו/או בשירותים הינו רק לצרכים מקצועיים ואינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי; וכן (ה) כל שימוש שלך בפלטפורמה ו/או בשירותים יהיה בהתאם לכל דין.
 • ידוע לך ואתה מסכים כי מעת לעת, החברה עשויה להשתמש במידע אגרגטיבי ואנונימי לצרכים אנליטיים, לצורך שיפור הפלטפורמה ו/או השירותים וכן לשם צרכים פנימיים אחרים שלה (להלן “מידע אגרגטיבי“). המידע האגרגטיבי עשוי להכיל מידע הנגזר ממידע אשר נמצא ברשות המגייס, בהינתן שהמידע האגרגטיבי אינו מגיע ממגייס מסוים בלבד ולא ניתן לזהות או להתחקות אחר זהות המגייס ו/או המשתמש.
 1. רישום חשבון
 • רישום חשבונות בשם מגייס.
 • לצורך שימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים בשם מגייס, בכפוף ולאחר הסכמה לתנאי השימוש, מנהל ייצור חשבון משתמש באמצעות שם משתמש וסיסמה. במהלך ההרשמה נבקש מהמנהל למסור מידע מסוים, לרבות שמו המלא, מספר טלפון וכתובת אימייל. רישום לפלטפורמה כמנהל או עובד מטעם מגייס ישפיע על אפשרויות השימוש אשר יעמדו לרשותך, ובהתאם, על המידע אשר תידרש למסור במעמד הרישום.
 • בנוסף, מנהל רשאי ליצור חשבון עבור עובדי המגייס. על ידי פתיחת חשבון עבור עובד, המנהל מצהיר ומתחייב כי: (1) יש לו הזכות לספק לחברה כל מידע אישי הנוגע לעובד הרלוונטי; (2) נמסרה הודעה מתאימה לעובד בנוגע להעברת המידע האישי שלו על ידי (נציג) המגייס לידי החברה; (3) ככל שנדרש (לרבות בהתאם להוראות החוק), התקבלה הסכמת העובד לכך. בסיום פתיחת חשבון לעובד על ידי מנהל, עובד יקבל הודעת ביצוע רישום לכתובת הדואר האלקטרוני המקושרת לחשבון שלו, ויתבקש לאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 • המגייס מצהיר שידוע לו כי ככל שמנהל מטעמו או עובד הקשור לחשבונו לא יסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, אותו מנהל או עובד לא יוכל לעשות כל שימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים, ומידע המקושר לאותו מנהל או עובד לא ייכלל בפלטפורמה.
 • רישום חשבון מבקש משרה. בתור מבקש משרה, תתבקש להירשם לפלטפורמה וליצור חשבון משתמש. במהלך ההרשמה נבקש ממך למסור מידע מסוים, לרבות שמך המלא, כתובת אימייל ופרטים מסוימים אודות המקצוע שלך. לחילופין ניתן להירשם דרך גורם צד שלישי כגון, LinkedIn, Google, Facebook, ושירותי התחברות מאושרים נוספים (“חשבון צד ג’“). מעצם רישומך דרך חשבון צד ג’, הנך מצהיר ומתחייב, שהחשבון האמור שייך לך ויש לך זכות מלאה למסור לנו את המידע המופיע בחשבון כאמור. להשלמת תהליך ההרשמה, עליך לספק כל מידע (נוסף) המבוקש על ידינו. בנוסף, תוכל לספק מידע נוסף מעבר לנדרש, לפי שיקול דעתך. מסירת מידע כאמור עשויה לסייע לנו באספקת השירותים.
 • החברה עשויה לשנות את אופן הרישום לפי שיקול דעתה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לפתיחת חשבון (מגייס, מנהל, עובד ו/או מבקש משרה) עבור כל משתמש שהוא מכל סיבה שהיא, או להגביל את מספר חשבונות המנהל ו/או העובד אשר מגייס יכול לפתוח, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • אתה, כמנהל, עובד ו/או מבקש משרה, אחראי באופן בלעדי ומלא על ביטחון המחשב שלך ועל הפעילות בחשבון שלך, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידך. החברה לא תישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמה שלך. אתה מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל שימוש פסול או בלתי חוקי בחשבון שלך, ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים עליו, אלא אם כן הודעת לחברה בכתובת info@ethosia.com על שימוש ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך ועל כך שאתה מבקש את חסימתו, והחסימה תתבצע על-ידנו תוך זמן סביר. החברה איננה מנטרת את חשבונך ביחס לאמור לעיל ואינה יכולה להבטיח שהיא תדע על כל שימוש בלתי נאות בחשבון, בפלטפורמה ו/או בשירותים או שתוכל למנוע שימוש כאמור.
 1. תנאי תשלום
 • התנאים המסחריים לשימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים עבור מגייסים, לרבות התמורה ותנאי התשלום, יהיו בהתאם למפורט בפלטפורמה ביחס לתוכנית המנוי אליה נרשם המגייס.
 • תקופת המנוי המינימלית היא 12 חודשים, וזו תתחדש אוטומטית על בסיס שנתי, אלא אם המגייס או אתוסיה יבחרו להפסיק את המנוי, על ידי מתן הודעה בכתב 60 יום מראש לצד השני. התשלומים יתבצעו על בסיס חודשי מראש, בסוף כל חודש ביחס לחודש שאחריו. תתבקש לספק פרטי חיוב כגון שם, כתובת לחיוב ופרטי כרטיס אשראי לאתוסיה או לספק שירותי תשלום וסליקה מקוונים שלה. אתה מאשר בזאת לאתוסיה לגבות סכומים אלו על ידי חיוב כרטיס האשראי המסופק באמצעות ספק שירותי תשלום וסליקה מקוונים או באמצעות אחת משיטות התשלום המתוארות בפלטפורמה. כל תשלום שיתבצע באמצעות ספק שירותי תשלום וסליקה מקוונים, יהיה כפוף למדיניות חברת הסליקה. אנא עיין במסמכים אלו לפני השימוש בשירותים כאלה. מובהר בזאת כי בכפוף לאמור בכל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב שימוש בשירות התשלומים, לרבות ביחס לאופן התשלום ו/או להעברתו ו/או לתשלומים נלווים לעסקה ו/או לכל היבט אחר ביחס לשירותים אלו.
 • על כל התשלומים המשולמים לחברה יתווסף מס ערך מוסף לפי חוק. בכפוף להוראות החוק, תשלום תמורת השירות הינו סופי ולא ניתן לביטול.
 • לידיעתך, אתוסיה עשויה להטיל או לנכות עלויות המרת מט”ח על תשלומים במטבעות שאינם שקל ישראלי חדש. בעת המרת מטבע, המחירים עשויים להיות מעוגלים למספר השלם הקרוב ביותר.
 1. ביטול חשבון
 • הנך מאשר כי ידוע לך כי החברה יכולה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי להודיע על כך, לחסום את גישתך לחשבון שלך ולהסיר כל תוכן הקשור אליו. סיבות לחסימה כאמור יכולות להיות: (א) ביחס למשתמש שהינו מגייס או מטעם מגייס: (1) ביטול, השעיה או פקיעת תוקף החשבון; (2) שונתה הגדרת תפקידך ואינך מוגדר יותר כמנהל ו/או עובד של מגייס ו/או אינך משמש יותר כאיש הקשר מטעם המגייס מול החברה; (3) אי ביצוע תשלום בהתאם לתנאי השימוש; ו-(ב) ביחס לכל משתמש: (1) הפרה של תנאי השימוש; (2) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; או (3) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים או לעניינינו העסקיים. עם השעיית חשבונך או ביטולו, לא תהיה לך כל גישה לפלטפורמה, לשירותים ו/או לכל תוכן אשר היה זמין לך באמצעות חשבונך, ואינך רשאי להירשם מחדש ללא אישור מפורש מהחברה.
 • אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה בפלטפורמה ו/או בשירותים. אנו נשתף פעולה עם כל (חקירה של) רשויות אכיפת החוק ו/או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות המנוגדות לדין. כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על חבויותיך כלפינו תחת תנאי השימוש (לרבות זכויות, שיפוי וכל המצגים שלך כלפינו, והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.
 • הנך רשאי לבקש שנסגור את חשבונך בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי שליחת הודעה לכתובת: info@ethosia.com . נסגור את חשבונך בהקדם האפשרי לאחר קבלת בקשתך. מדיניות הפרטיות מסדירה את אופן הטיפול במידע שלך ו/או בכל תוכן משתמש (כהגדרתו להלן) לאחר סגירת חשבונך.
 1. תוכן
 • סוגים שונים של תוכן עשויים להיות זמינים לך באמצעות הפלטפורמה ו/או השירותים לרבות מידע אישי, תיאורים, המלצות וכל חומר אחר הקשור ו/או הנובע מהמוזכר לעיל. הפלטפורמה ו/או השירותים עשויים לאפשר לך להוסיף תוכן ו/או נתונים מסוימים. כל תוכן שיתווסף לפלטפורמה ו/או לשירותים על ידי: (1) המגייס, לרבות כל עדכון משרות פנויות, שינוי הרשאות עובדים מנהלים; (2) מנהלים, לרבות כל משוב, הצעה או בקשה; (3) עובדים; ו/או (4) מבקשי משרה, יכונה להלן “תוכן המשתמש“. כל תוכן המוצג ו/או שיתווסף לפלטפורמה ו/או לשירותים על ידי החברה או המשתמשים (לרבות תוכן משתמש) יכונה יחד “תוכן“.
 • הנך אחראי באופן בלעדי לכל תוכן משתמש אשר הנך מעלה ו/או תוכן אשר אנו מפרסמים עבורך ובהתאם לבקשתך. הנך מצהיר ומתחייב שתוכן המשתמש עומד בכל הוראות החוק, שאתה מחזיק בכל הזכויות הנדרשות בכדי להעלות את תוכן המשתמש לפלטפורמה ו/או לשירותים, וכי תוכן המשתמש אינו מפר (או מוביל להפרה של) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית, זכות לפרסום או זכות לפרטיות של צד שלישי. איננו מתחייבים לקבל, להציג, לסקר או לתחזק כל תוכן משתמש. ככל שהנך מעלה תוכן משתמש אשר מוגדר כמידע רגיש ו/או כפוף לתקנות רגולטוריות מיוחדות ו/או הגנות ייחודיות בחוק, מוטלת עליך החובה, בהתאם לחוק, לקבל את הסכמתו המפורשת של נושא המידע לספק לחברה מידע זה. יתר על כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר ולמחוק לצמיתות, מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מראש, כל תוכן, לרבות תוכן משתמש שהועלה או שונה על ידי מנהל או עובד. אנו לא מקדמים כל תוכן, דעה, או המלצה, המבוטאים על ידי משתמש כזה או אחר, ובמסגרת מגבלות החוק, אנו מסירים באופן מפורש כל אחריות הנוגעת לתוכן, לרבות, ללא הגבלה, תוכן המשתמש.
 • החברה רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנטר תוכן משתמש על מנת לאתר התנהגות בלתי הולמת או בלתי חוקית, לרבות באמצעים אוטומטיים. עם זאת, החברה אינה מחויבת לעקוב אחרי תכני המשתמש או אופן השימוש של המשתמש בפלטפורמה ו/או בשירותים. החברה שומרת לעצמה את הזכות להתייחס לכל תוכן משתמש כתוכן אשר הועלה ביוזמת המשתמש וככזה נתון לאחריותו הבלעדית של המשתמש הרלוונטי. על כן, החברה לא תממש את זכות הניטור השמורה לה ביחס לתוכן משתמש כאמור, אלא אם כן הפרות ו/או חריגות ביחס לתוכן משתמש כאמור הובאו לידיעתה באופן יזום. לחברה יש זכות לערוך, למחוק, לעוות, לשנות או להעביר תוכן משתמש מהפלטפורמה ו/או השירותים או לסרב לשדר, לשלוח באמצעים אלקטרוניים, להפיץ, או לפרסם כל תוכן משתמש (לרבות האפשרות שלא לאפשר למשתמש לפרסם או להפיץ תוכן משתמש באמצעות צד שלישי), ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת. החברה רשאית להגביל את השימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים אם לפי שיקול דעתה השימוש כאמור או תכני המשתמש מפרים אילו מהתחייבויות המשתמש על פי תנאים אלו.
 • תוכן אשר זמין עבורך באמצעות הפלטפורמה ו/או השירותים מתקבל ממקורות שונים, לרבות ממנהלים מטעם מגייסים. החברה אינה אחראית באופן ישיר או עקיף על הדיוק, נכונות, התועלת, הבטיחות או זכויות הקניין הרוחני הקשורות בתוכן המשתמש. אף על פי שמשתמשי הפלטפורמה מחויבים להסכים לתנאי השימוש, צדדים שלישיים המבצעים שימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים (לרבות משתמשים לא מורשים) עשויים לפרסם או להעביר חומרים פוגעניים או מגונים, אליהם הנך עלול להיחשף באופן בלתי רצוני. הנך מוותר בזאת על כל זכות או סעד משפטי או סעד מכוח כל דין הנוגע לך או אשר עשוי לעמוד לזכותך בהקשר עם האמור לעיל. אנו מסירים באופן מפורש כל אחריות הנוגעת לכל פעולה, ללא קשר לצורת הפעולה, או מחדל של משתמשים או צדדים שלישיים (לרבות משתמשים לא מורשים), בין אם הפעולה או המחדל נוצרו במהלך השימוש בשירות או בכל דרך אחרת.
 1. מגבלות תוכן משתמש

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב שלא לשלוח, לפרסם או להעלות תוכן משתמש אשר: (א) מפר זכויות חוקיות של צדדים שלישיים באופן בלתי חוקי, לרבות דברי נאצה, תוכן פוגעני, מאיים, וטורדני, תוכן אשר פוגע בזכות לפרטיות, נועד למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגע בפעילות הפלטפורמה ו/או השירותים; (ב) מפר (או עשוי להפר) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית או כל זכות אחרת של צד שלישי; (ג) מהווה (או שאתה מאמין, או סביר להניח, כי הוא מהווה) תוכן שהוא, או שכרוך בו חומר, בלתי חוקי, מזויף, גנוב, פיראטי, בלתי מורשה, או אשר מקדם כל פעולה בלתי חוקית, בלתי מורשית או אלימה; (ד) אינו עומד בכל החוקים, הכללים או התקנות הרלוונטיים; (ה) מכיל מידע מטעה, מסולף או מצג שווא העלול לפגוע בחברה או בכל צד שלישי; (ו) יוצר עומס חריג באופן בלתי סביר או לא פרופורציונלי על התשתית שלנו; או (ז) מפרסם, מאחסן, מעבד, מציע או משדל לאחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, או שידוע לך כי הוא מכיל קישורים למפורט להלן, או מוביל למקומות שמכילים קישורים למפורט להלן: (1) חומר שהוא פוגעני (לרבות חומר המקדם או מאדיר שנאה, אלימות, קנאה או כל ישות (בעבר או בהווה) המקדמת חומר פוגעני כאמור); (2) חומר גזעני, משמיץ, מטריד או מאיים; (3) פורנוגרפיה (כולל כל חומר גס וכל דבר המתאר ילדים במצבים של רמיזות מיניות, בין אם מתאר ילדים אמתיים ובין אם לאו), או חומר שעלול להזיק לקטין; (4) כל וירוס, סוס טרויאני או כל רכיב מזיק או משבש; או (5) כל חומר המעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית, כמהווה עילה לחבות אזרחית, מפר כל חוק או תקנה או שאינו הולם בצורה כזו או אחרת.

 1. מגבלות שימוש

למעט שימושים שהותרו באופן מפורש בתנאי השימוש, המשתמש לא יבצע, ולא יאשר ו/או יאפשר לכל צד שלישי לבצע, אחד או יותר מהדברים הבאים: (1) ישנה, יערוך, יעתיק, ישאב מידע, ייתן רישיון משנה, יתרגם, ימכור, יבצע פעולות של הנדסה חוזרת, יפרק או ירכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את הפלטפורמה, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור הפלטפורמה והשירותים; (2) ינסה לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת הפלטפורמה ו/או השירותים או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של תוכן משתמש; (3) ישתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע בפלטפורמה או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בפלטפורמה; (4) יעשה שימוש בחשבון או בסיסמה של משתמש אחר מבלי לקבל את הסכמתו; (5) ישתמש בפלטפורמה ו/או בשירותים בכל אופן שאינו מאושר על פי תנאי שימוש אלה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא לשלוח, לפרסם או להעלות תוכן משתמש או קישורים אשר מפרים זכויות ו/או בקשות חוקיות של משתמשים באופן בלתי חוקי, לרבות דברי נאצה, תוכן פוגעני, מאיים, וטורדני, תוכן אשר פוגע בזכות לפרטיות, נועד למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגע בפעילות הפלטפורמה ו/או השירותים.

 1. קניין רוחני
 • הפלטפורמה, השירותים, וכל הנתונים והמידע המצויים בפלטפורמה והנאספים באמצעותה, לרבות כל תוכן, ולרבות תוכן שנמסר על ידי גופים שלישיים ו/או משתמשים כאמור לעיל, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לחברה להשתמש בהם, ואין לראות במידע או בשירותים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים בפלטפורמה וברעיון העומד ביסוד הפלטפורמה, לרבות סימניה המסחריים, עיצובה, וכן בכל פעולה אחרת בפלטפורמה ו/או בשירותים הייחודים והבלעדיים לחברה, שמורים לחברה. אין להעתיק או לפרסם את הפלטפורמה במלואה או בחלקה ו/או לעשות בה או במידע שבתוכה שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. כמו כן, אין להכניס בפלטפורמה שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מהפלטפורמה בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. כל סימני המסחר הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של בעליהם. אין דבר בתנאי שימוש הללו המעניק לך כל זכות לשימוש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמל מסחרי או שם מסחרי שלנו או של כל צד שלישי. במידה שתספק לחברה מידע והצעות לשיפור ביחס לפלטפורמה ו/או לשירותים (“משוב“), החברה תהא רשאית לעשות במשוב כל שימוש שתראה לנכון, ללא מגבלות, לרבות שימוש מסחרי, והנך מקבל על עצמך שהמשוב והשימוש בו על-ידי החברה לא יקנו לך זכויות בקניין הרוחני של החברה. החברה לא תהא מחויבת בסודיות כלשהי בהקשר למשוב.
 • תוכן המשתמש אשר אתה מזין לפלטפורמה הינו רכושך הבלעדי וכל זכויות הקניין הרוחני בתוכן המשתמש שלך הינן שלך. על ידי הזנה, שליחה או פרסום של תוכן משתמש כלשהו, אתה מעניק לחברה רישיון קבוע ומתמשך, עולמי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, הניתן להעברה, להשתמש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, וליצור יצירות נגזרות של תוכן המשתמש כאמור, לצורך מתן השירותים ו/או השימוש בפלטפורמה. הרישיון האמור מקנה, בין היתר וללא הגבלה, את זכות החברה להעביר כל תוכן משתמש, לרבות מידע אישי, לחברת ברייטסורס דאטה אנליטיקס בע”מ, נותנת שירות של החברה (“ברייטסורס“), וכן את זכותה של ברייטסורס לעשות בתוכן המשתמש כאמור כל שימוש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לצורך אספקת השירותים למשתמשים. שימוש כאמור על ידי ברייטסורס בתוכן משתמש יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של ברייטסורס.
 1. הפרת זכויות יוצרים
 • אתוסיה מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים ומצפה ממשתמשיה לנהוג באותו אופן. בהתאם ל- Digital Millennium Copyright Act of 1998 (“(“DMCA, אתוסיה תסיר כל תוכן בעקבות קבלת הודעה כנדרש על פי ה-DMCA, כי חומר זה מפר זכויות צדדים שלישיים, ורשאית לעשות כן בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לתת הודעה על כך מראש למשתמשיה.
 • אם לטעמך דבר כלשהו המופיע בפלטפורמה ו/או בשירותים מפר זכות יוצרים שלך, הנך רשאי לשלוח לנו הודעה בבקשה להסרתו או לחסימת הגישה אליו. אם לטעמך הודעה שכזו הוגשה כנגדך באופן שגוי, ה-DMCA מאפשר לך לשלוח לנו הודעה נגדית. על הודעות והודעות נגדיות לעמוד בדרישות ה-DMCA. אנו מציעים להיוועץ ביועצך המשפטי קודם להגשת הודעה או הודעה נגדית. שים לב כי עשויים להיות עונשים משמעותיים לתלונות שווא. באפשרותך לשלוח לנו הודעות והודעות נגדיות לכתובת info@ethosia.com או לרחוב פנחס רוזן 72 שיכון דן תל אביב ישראל.
 1. הגבלת אחריות
 • כל משתמש מתחייב ומצהיר כי ידוע לו, והוא מסכים כי השימוש בפלטפורמה ובשירותים הינו על אחריותו בלבד. הפלטפורמה והשירותים מסופקים כמות שהם (AS IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE) בהתאם להחלטת החברה ובלי אחריות מכל סוג שהוא. הם אינם מותאמים אישית לצרכים של כל משתמש.
 • לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ביחס לתנאי השימוש ו/או בגין הפלטפורמה או השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. כל הסתמכות על הפלטפורמה ו/או השירותים ו/או התוכן הינה באחריותך הבלעדית ואנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, אמינות, עמידה בזמנים, עדכניות, איכות, שלמות, שימושיות, אבטחה או ביצועיהם של הפלטפורמה, התוכן ו/או השירותים וכל מידע הזמין באמצעותם; או שהפלטפורמה, התוכן ו/או השירותים יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שתהיינה, תתוקנה.
 • במסגרת מגבלות החוק, החברה מסירה באופן מפורש כל אחריות מכל סוג, מפורשת, משתמעת או על פי חוק, ואינה מתחייבת שהפלטפורמה ו/או השירותים יסופקו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה או ללא טעויות, ו/או הפרעות או יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או מכשירי ו/או לתוכנות החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או אצל המגייס או מי מטעמו ו/או למשתמש(ים), ולא תהיה למגייס או מי מטעמו ו/או למשתמש(ים) כל טענה כלפי החברה בקשר לכך. המגייס ומי מטעמו והמשתמש(ים) הינם מודעים לכך כי יתכן ובעתיד לא יהיו השירותים זמינים בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.
 • הנך מצהיר ומסכים שהחברה איננה שירות שימור נתונים. בהתאם, באחריותך ליצור גיבוי לכל תוכן שלך בפלטפורמה ו/או בשירותים, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם כל נזק, אובדן או הרס של תוכן כאמור.
 • החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי (לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים), נלווה, משני, עקיף, ישיר, עונשי, או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות), הנובע מכל הנוגע לתנאי שימוש אלה, מהשימוש או מאי יכולת להשתמש בפלטפורמה ו/או בשירותים ו/או בתוכן ו/או בכל הקשור אליהם לרבות כתוצאה משימוש לא מורשה בפלטפורמה, כתוצאה מתוכן שגוי שנמסר על-ידך, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשיים. זאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. בכל מקרה, החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי השימוש לא תעלה על הסכום של 500 ש”ח. אם לא שילמת לנו עבור השימוש בפלטפורמה ו/או השירותים, לא תהיה לנו כל חבות כלפיך. הגבלת האחריות לעיל לא תחול במקרה שנגרם כתוצאה מרשלנות או התנהגות בלתי הולמת של החברה.
 • מידע אישי עשוי להתקבל ממך במהלך שימושך בפלטפורמה ו/או בשירותים. כל שימוש אשר נעשה על ידי החברה במידע האישי אשר התקבל במהלך שימושך בפלטפורמה ו/או בשירותים יהיה כפוף להוראות המפורטות במדיניות הפרטיות. ידוע לך כי על ידי מסירת המידע האישי כאמור, לרבות ומבלי להגביל, פרטי התקשרות, אתה מצהיר כי הנך מודע לסיכונים הכרוכים בכך ואתה פוטר את החברה מכל אחריות לכך.
 1. שיפוי

המגייס ומי מטעמו ו/או המשתמש(ים) מתחייבים כי הינם אחראים לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש בפלטפורמה ובשירותים והמגייס ומי מטעמו ו/או המשתמש(ים) מסכימים לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה ולהגן עליהם, בגין כל תביעה, טענה, דרישה, הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (כולל של צד ג’ כלשהו) הנובעים, באופן ישיר או עקיף: (א) מהפרת תנאי שימוש אלה על ידך או על ידי משתמש במחשב או במכשיר שלך או בחשבון שלך; (ב) מאופן השימוש או הניסיון להשתמש בפלטפורמה ו/או בשירותים; (ג) מהפרה של כל חוק או תקנה לרבות, אך מבלי להגביל, הפרה של כל חוקי הפרטיות ותקנות שאליהם אתה כפוף; (ד) מהפרת זכות כלשהי של החברה ו/או צד שלישי כלשהו; וכן (ה) כל עניין אחר שעליו אתה אחראי על פי תנאי שימוש אלה או על פי החוק.

 1. פומביות

לחברה תהא זכות לפרסם את היותו של המגייס לקוח של החברה המשתמש בפלטפורמה, לרבות שימוש בשמו של המגייס ובסימני המסחר שלו באתר החברה ובפרסומי החברה.

 

 1. שירותי צדדים שלישיים

בפלטפורמה ובשירותים עשויים להופיע קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או קישורים אשר יאפשרו לך גישה לשירותים של צדדים שלישיים. החברה אינה נושאת באחריות ביחס לאתרים של צדדים שלישיים, וכל שימוש על-ידך באתרים ו/או בשירותים של צדדים שלישיים הוא באחריותך הבלעדית. מובהר בזאת כי בכפוף לאמור בכל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק, הפסד או חבות העלולים להיגרם עקב שימוש בשירותי צדדים שלישיים. כל השירותים של צדדים שלישיים כאמור כפופים לתנאים ולהוראות שיקבעו אותם הצדדים השלישיים ולמדיניות הפרטיות שלהם. באחריותך לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות הרלוונטיים בטרם שימוש בשירותים של אותם הצדדים השלישיים.

 1. שונות

כל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ידונו ויוכרעו אך ורק בפני בתי המשפט המוסמכים בישראל ויהיו בסמכות שיפוטם הייחודית והבלעדית. הדינים שיחולו על תנאי שימוש אלה ועל כל הנובע ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, יהיו אך ורק דיני מדינת ישראל והם בלבד. במידה וייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. אין דבר בהסכם זה היוצר כל שלוחה, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מסמיך אותך לפעול מטעם החברה. תנאי השימוש משקפים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין תנאי השימוש בפלטפורמה והיחסים בין הצדדים ויגברו על כל הסכמה או התחייבות קודמת, בעל פה או בכתב. החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד-מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא. ככל שנצטרך ליצור איתך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני.

עדכון אחרון: יולי 2022